【PEP人教版】三年级英语上册单词汇总

发布时间:2018-08-10 15:50

点  击 『启智文化传媒』可快速关注

         微信号:qizhiwenhua189


            

        这样您就可以继续免费收到关于学习的内容推荐!每天都有分享。免费订阅关注。敬请放心!如果你感觉有用,请分享给身边的家长和学生们供其学习。


单词列表


PEP人教版小学三年级上册单词表


Unit 1

ruler ['ruːlə]  尺子

pencil  ['pensl] 铅笔

eraser [ɪ'reɪzə] 橡皮

crayon [ˈkreɪən] 蜡笔

bag [bæg] 包

pen [pen] 钢笔

pencil box [bɒks] 铅笔盒

book [bʊk] 书

no  [nəʊ] 不

your [jɔː] 你的


Unit 2

red [red] 红色:红色的

green [griːn]绿色;绿色的yellow ['jeləʊ] 黄色:黄色的

blue [bluː] 蓝色;蓝色的

black [blæk]黑色;黑色的

brown [braʊn] 棕色;棕色的

white [waɪt] 白色;白色的orange ['ɒrɪndʒ]橙色;橙色的

OK  [əʊ keɪ] 好;行

mum [mʌm] 妈妈

mom [mɒm] 妈妈(美式英语)


Unit 3

face [feɪs] 脸  

ear [ɪə] 耳朵

eye [aɪ] 眼睛  

nose [nəʊz] 鼻子  

mouth [maʊθ] 嘴巴  

arm [ɑːm] 胳膊  

hand [hænd] 手  

head [hed] 头  

body ['bɒdɪ] 身体  

leg  [leg] 腿  

foot [fʊt] 脚  

school [skuːl] 学校  

     

Unit 4

duck[dʌk] 鸭子    pig [pɪg] 猪    

cat  [kæt] 猫  

dog [dɒg]狗    

elephant ['elɪf(ə)nt]大象monkey ['mʌŋkɪ] 猴子  

bird [bɜːd] 鸟

tiger ['taɪgə]  老虎

panda  ['pændə] 大熊猫

zoo [zuː] 动物园  

funny  ['fʌnɪ] 滑稽的;好笑的


Unit 5

bread  [bred] 面包

juice [dʒuːs]  果汁

egg [eg] 蛋  

milk [mɪlk] 牛奶

water ['wɔːtə] 水  

cake [keɪk] 蛋糕

fish [fɪʃ] 鱼  

rice [raɪs]米饭


Unit 6

one [wʌn] 一  

two [tuː] 二    

three [θriː] 三    

four [fɔː] 四    

five [faɪv] 五    

six  [sɪks] 六    

seven ['sev(ə)n] 七  

eight [eɪt]八  

nine [naɪn] 九

ten [ten] 十

brother ['brʌðə]兄弟

plate [pleɪt] 盘子  
powered by 励志天下 © 2017 WwW.shulili.net